Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen., de 4 décembre 2001

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van de bepalingen.

Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 mei 1978 tot toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, onder het toezicht van of beheerd door de Minister van Openbare Werken.

Artikel 1. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 2 mei 1978 tot toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, onder het toezicht van of beheerd door de Minister van Openbare Werken worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

---------------------------------------------------------

Art. 5

---------------------------------------------------------

  1. 12,5 0,31 EUR

---------------------------------------------------------

Art. 6

---------------------------------------------------------

25 0,62 EUR

---------------------------------------------------------

Afdeling 2. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 mei 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut, onder het toezicht van of beheerd door de Minister van Openbare Werken, belast met het besturen van een autovoertuig.

Art. 2. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 2 mei 1978 tot toekenning van een toelage voor het uitblijven van ongevallen aan de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut, onder het toezicht van of beheerd door de Minister van Openbare Werken, belast met het besturen van een autovoertuig, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

---------------------------------------------------------

Art. 2

---------------------------------------------------------

23 0,58 EUR

46 1,15 EUR

70 1,74 EUR

---------------------------------------------------------

Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen.

Art. 3. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 18 september 1997 tot vaststelling van de weddenschalen verbonden aan de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT