4 DECEMBER 2001. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie. - Errata

In het Belgisch Staatsblad nummer 363, tweede editie, van 21 december 2001, pagina 44409,

- dient men de in artikel 1 opgenomen tabel lezen als volgt :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

- dient men de in artikel 4 opgenomen tabel lezen als volgt :

Voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT