4 OKTOBER 2002. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de Verordeningen (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 inzake bepaalde beschikkingen betreffende de invoering van de euro en nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de invoering van de euro;

Gelet op de Wetten betreffende de organisatie van de Middenstand, gecoördineerd op 28 mei 1979, laatst gewijzigd bij de wet van 27 mei 1999;

Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 december 1964 tot vaststelling van de vergoedingen wegens verblijfkosten toegekend aan de leden van het personeel der ministeries, laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 4 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juni 1967 gewijzigd bij koninklijk besluit van 13 november 1978 en 14 maart 1983, tot vaststelling van het statuut van het personeel van het secretariaat van de hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1972 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van de voorzitter van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 1990 tot vaststelling van het bedrag der presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de leden van de onderscheiden consultatieve organen van de Middenstand;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote ondernemingen;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 juni 1997, gewijzigd bij koninklijk besluit van 9 juli 1999, tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen;

Gelet op het advies van het Bureau van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen van 12 juni 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 3 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 11 oktober 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 12 november 2001;

Gelet op de protocol nr. 01-12-04/38 van 4 december 2001 van het Sectorcomité V - Landbouw en Middenstand;

Op de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT