Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheid van het Ministerie van Middenstand en Landbouw., de 4 octobre 2002

HOOFDSTUK I. - De Hoge raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote ondernemingen.

Afdeling 1. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 22 december 1972 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van de voorzitter van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

Artikel 1. In de hierna vermelde bepaling van het koninklijk besluit van 22 december 1972 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van de voorzitter van de Hoge raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, wordt het in frank uitgedrukte bedrag dat in de tweede kolom van de volgende tabel wordt vermeld, vervangen door het in euro uitgedrukte bedrag van de derde kolom van dezelfde tabel.

Art. 1

enig lid 100 000 2 478,94 EUR

Afdeling 2 - Aanpassing van het koninklijk besluit van 12 december 1990 tot vaststelling van het bedrag der presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de leden van de onderscheiden consultatieve organen van de Middenstand.

Art. 2. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 12 december 1990 tot vaststelling van het bedrag der presentiegelden en vergoedingen toegekend aan de leden van de onderscheiden consultatieve organen van de Middenstand, worden de in frank uitgedrukte bedragen die in de tweede kolom van de volgende tabel worden vermeld, vervangen door de in euro uitgedrukte bedragen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Art. 4

1 200 29,75 EUR

Afdeling 3. - Aanpassing van het koninklijk besluit van 2 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.

Art. 3. In de hierna vermelde bepalingen van het koninklijk besluit van 2 juni 1997 tot vaststelling van de weddenschalen van het personeel van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen, worden de in frank uitgedrukte weddenschalen die voorkomen in de tweede kolom van de volgende tabel, vervangen door de in euro uitgedrukte weddenschalen van de derde kolom van dezelfde tabel.

Art. 1

3.1 x 618,08

11.2 x 949,21

(Kl. 24 jaar - N.1 - GB)

Art. 2

enig lid 1 493 670 - 2 081 389 37 027,12 - 51 596,40

11.2 x 53 429 11.2 x 1 324,48

(Kl. 24 jaar - N.1 - GB) (Kl. 24 jaar - N.1 - GB)

HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2002.

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT