9 JUNI 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, wat betreft de verantwoording van de met redenen omklede afwezigheden door de deelname aan kunstactiviteiten of een erkende individuele schoolverblijf, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 november 1998 betreffende het schoolbezoek

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht, artikel 3, § 1, tweede lid;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan, artikel 22, § 3;

Gelet op het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kansen op sociale emancipatie te geven, inzonderheid door de invoering van maatregelen voor positieve discriminatie, artikel 32, vierde lid;

Gelet op het advies nr 49.593/2 van de Raad van State, verleend op 23 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Leerplichtonderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 4, § 1, van het besluit van 23 november 1998 van de Franse Gemeenschap betreffende het schoolbezoek, zoals gewijzigd bij het decreet van 15 december 2006, aangevuld bij het decreet van 12 december 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 maart 2010, wordt aangevuld met de punten 8° en 9°, luidend als volgt :

8° in het secundair onderwijs, de deelname van leerlingen, die niet bedoeld zijn bij 6° en 7°, aan stages, kunstgerichte evenementen of activiteiten ingericht of erkend door de Franse Gemeenschap. Het totaal aantal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT