Omgeving Beleidsprogramma `Op weg naar circulair bouwen 2022 - 2030' In uitvoering van het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011 heeft

Omgeving

Beleidsprogramma `Op weg naar circulair bouwen 2022 - 2030'

In uitvoering van het Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 23 december 2011 heeft de OVAM een preventieprogramma opgesteld voor bouw- en sloopafvalstoffen waarvan de inspanningen zijn vervat in het beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen 2022 - 2030'.

Overeenkomstig artikel 17 § 5 van het genoemde decreet heeft de Vlaamse Regering op 29 april 2022 het beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen 2022 - 2030'' definitief vastgesteld als...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT