Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer., de 28 août 2002

Artikel 1. § 1 In artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 20 november 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer worden de woorden " de dossiers rampen en oorlogsschade die overgenomen wordt " vervangen door de woorden " de dossiers inzake rampen, oorlogsschade en schade geleden in Kongo die overgenomen worden ".

§ 2 In hetzelfde artikel 2, § 2, worden de volgende woorden geschrapt :

" - de uitwerking van burgerlijke verdedigingsplannen die overgenomen wordt door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken;

- het bureau voor burgerlijke verdedigingsplannen die overgenomen wordt door het Ministerie van Landsverdediging; ".

Art. 2. Het artikel 3 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

" Het organogram van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer met uitzondering van het Directoraat -generaal Maritiem Vervoer, bevat :

 1. de voorzitter van het Directiecomité;

 2. 3 managementfuncties -1;

 3. 11 managementfuncties -2. "

  Art. 3. In hetzelfde besluit wordt een artikel 3bis ingevoegd, luidende :

  " Art. 3bis - Het organogram van het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport bevat :

 4. 1 managementfunctie -1;

 5. 3 managementfuncties -2. "

  Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 5. Onze Minister van Mobiliteit en Vervoer is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 28 augustus 2002.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Mobiliteit en Vervoer,

  Mevr. I. DURANT

  De Minister van Begroting,

  J. VANDE LANOTTE.

  Aanhef

  ALBERT...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT