13 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen., de 13 janvier 2003

Artikel 1. In artikel 35, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 24 augustus 1994 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juli 1996, 25 juni 1997, 9 januari 1998, 24 maart 1998, 18 januari 1999, 28 februari 1999, 6 november 1999, 8 november 1999, 20 maart 2001, 13 juli 2001, 24 augustus 2001, 5 september 2001, 24 september 2001, 15 oktober 2001, 21 januari 2002, 22 januari 2002 en 18 oktober 2002 worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. in § 1, opschrift " A. Orthopedie en traumatologie ", categorie 3, worden na de verstrekking 689452-689463 de volgende verstrekking en toepassingsregel ingevoegd :

  " 687816-687820

  Obturator gebruikt bij het plaatsen van een femorale steel U 20

  De vergoeding wordt alleen toegestaan bij het plaatsen van een steel voor gebruik met cement. "

 2. In § 16, opschrift " A. Orthopedie en traumatologie ", categorie 3, opschrift " Toebehoren voor heupprothesen ", wordt na de verstrekking 689452-689463 de verstrekking " 687816-687820 " ingevoegd.

 3. In § 17, worden vóór het streepje " - 110 % voor de verstrekkingen : " de volgende bepalingen ingevoegd :

  " - 100 % voor de verstrekkingen :

  A. Orthopedie en traumatologie

  Heup : 687816-687820 ".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

  Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 13 januari 2003.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Sociale Zaken en Pensioenen,

  F. VANDENBROUCKE.

  Aanhef

  ALBERT II, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, §§ 1 en 2, gewijzigd bij de wetten van 20 december 1995, 22 februari 1998, 24 december 1999, 10 augustus 2001 en 22 augustus 2002, en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997;

  Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op artikel 35...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT