Negende wijziging aan het derde beheerscontract algesloten op 11 april 2014 tussen de Staat en skeyes, de 21 décembre 2022

Artikel M.

"Hoofdstuk VII bis - Verduurzaming van de luchtvaartsector

Art. 25/1. § 1. De Staat kent aan skeyes een subsidie van 2,745 miljoen euro toe om projecten ter verduurzaming van de luchtvaartsector te financieren. Deze projecten zijn erop gericht om de concepten CCO (continuous climb operations), CDO (continuous descent operation) en "green approach" te promoten, en om een "groenere tarifering" van de heffingen voor plaatselijke luchtvaartnavigatiedienstverlening te implementeren.

§ 2. De in artikel 25/1 bedoelde subsidie wordt uiterlijk op 31 december 2022 aan skeyes gestort.

Art. 25/2. § 1. skeyes bezorgt ten laatste op 31 januari 2023 aan de minister een stappenplan, eerder overeengekomen tussen de minister en skeyes, betreffende de uitvoering van de in artikel 25/1, § 1 bedoelde projecten zonder dat deze afbreuk doen aan de veiligheid van het luchtverkeer.

Dit stappenplan omvat o.a.:

- de meerjarenplanning van de ontwikkeling en de inwerkingstelling van de concepten, de procedures en de operationele instrumenten noodzakelijk voor de geleidelijke invoering van meer duurzame naderingstechnieken;

- de geplande mijlpalen voor 2023;

- het geraamde budget van de projecten die zullen gefinancierd worden door de subsidie.

§ 2. skeyes maakt jaarlijks een evaluatie van de uitvoering van het stappenplan en van de resultaten van de gerealiseerde projecten. Deze evaluatie wordt jaarlijks uiterlijk op 31 december aan de minister bezorgd en is vergezeld van een beschrijving van de geplande mijlpalen voor het volgende jaar.

Desgevallend kan het stappenplan na overleg tussen skeyes en de minister worden bijgestuurd.

§ 3. De subsidie bedoeld in artikel 25/1, § 1 zal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT