Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden. Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten word, de 31 août 2022

Artikel M.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE EDELE METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/11/2021, neergelegd op 01/12/2021 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Nationaal akkoord 2021-2022

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 174439/CO/1490300.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/12/2021, neergelegd op 31/01/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- toepassingsgebied :

- Categorale ziekenhuizen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, centra voor kortverblijf voor bejaarden...

-...psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen...

-...revalidatiecentra met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het Riziv in uitvoering van art 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen uitkeringen gecoördineerd op 14/07/1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van art 5, § 1, l, 5° van de bijzondere wet van 8/8/1980...

-...die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd

- niet van toepassing op :

- Leidinggevend personeel behoudens wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft zoals bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2016 tot het bepalen van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie (135642/CO/330)

- Artsen

- onderwerp : Rapporteringsprocedure aan de vzw IFIC

- uitvoering van overeenkomst nummer 165996 van 23/04/2021

- uitvoering van overeenkomst nummer 166043 van 23/04/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 13/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174440/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/01/2022, neergelegd op 03/02/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Vorming en opleiding

- vervanging van overeenkomst nummer 154467 van 12/09/2019

- uitvoering van overeenkomst nummer 170621 van 02/12/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 174441/CO/1120000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET KOETSWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/02/2022, neergelegd op 25/02/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Vorming en opleiding

- vervanging van overeenkomst nummer 158180 van 13/03/2020

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 174442/CO/1490200.

PARITAIR COMITE VOOR DE UITZENDARBEID EN DE ERKENDE ONDERNEMINGEN DIE BUURTWERKEN OF -DIENSTEN LEVEREN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2022, neergelegd op 21/03/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- toepassingsgebied :

- Uitzendbureaus

- Uitzendkrachten

- onderwerp : Bijkomende vergoeding in geval van arbeidsongeschiktheid

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 30/06/2022

- registratienummer : 174443/CO/3220000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/04/2022, neergelegd op 21/04/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- toepassingsgebied :

- Ondernemingen die ongeregeld vervoer verrichten

- onderwerp : Tussenkomst van de werkgever in de aanschafkost van het internationaal paspoort

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174444/CO/1400000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - lange loopbaan 40 jaar

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 174445/CO/1020700.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Bepalingen betreffende tijdskrediet en eindeloopbaanaanpassing

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- uitvoering van overeenkomst nummer 126894 van 27/04/2015

- uitvoering van overeenkomst nummer 137275 van 20/12/2016

- uitvoering van overeenkomst nummer 145212 van 29/01/2018

- uitvoering van overeenkomst nummer 161360 van 07/10/2020

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 174446/CO/1020700.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Bepalingen betreffende tijdskrediet en eindeloopbaanaanpassing (2023)

- uitvoering van overeenkomst nummer 110211 van 27/06/2012

- geldigheidsduur : van 01/01/2023 tot 30/06/2023

- registratienummer : 174447/CO/1020700.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - zwaar beroep 35 jaar -60 jaar

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 31/12/2023

- registratienummer : 174448/CO/1020700.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - zwaar beroep 33 jaar -nachtarbeid

- geldigheidsduur : van 01/07/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 174449/CO/1020700.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag - Algemeen stelsel - 62 jaar

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2023

- registratienummer : 174450/CO/1020700.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 12/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- onderwerp : Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar voor mindervalide arbeiders of arbeiders met ernstige lichamelijke problemen

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 30/06/2023

- registratienummer : 174451/CO/1020700.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 02/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- toepassingsgebied :

- Werkgevers die een subsidie van het type 2 ontvangen die wordt toegekend door het Office de la Naissance et de l'Enfance voor de tenuitvoerlegging van één of meerdere opvangprojecten

- onderwerp : Toekenning van bijkomende dagen extralegale vakantie voor de instellingen die door ONE worden gesubsidieerd

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174452/CO/3290200.

PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/05/2022, neergelegd op 18/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- toepassingsgebied :

- Centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, centra voor maatschappelijk werk, diensten voor sociale inschakeling, dinsten voor schuldbemiddeling, centra en diensten voor de bevordering van de gezondheid, hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen, centra voot teleonthaal, centra voor levens- en gezinsvragen,...

- diensten voor geestelijke gezondheidszorg en andere diensten voor sociale en gezondheidshulp: gesubsidieerd door het Waalse Gewest

- onderwerp : Collectieve arbeidstijdvermindering met compenserende aanwerving - Waalse Gewest

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174453/CO/3320000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/05/2022, neergelegd op 24/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- toepassingsgebied :

- Busbegeleider van zowel zonaal als niet-zonaal leerlingenvervoer

- onderwerp : Bestaanszekerheidsvergoeding

- vervanging van overeenkomst nummer 136144 van 28/09/2016

- geldigheidsduur : m.i.v. 24/05/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174454/CO/1520100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/05/2022, neergelegd op 24/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- toepassingsgebied :

- Busbegeleider van zowel zonaal als niet-zonaal leerlingenvervoer

- niet van toepassing op :

- Hogescholen

- onderwerp : Bestaanszekerheidsvergoeding voor busbegeleiders

- geldigheidsduur : m.i.v. 24/05/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174455/CO/2250100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/05/2022, neergelegd op 24/05/2022 en geregistreerd op 12/08/2022.

- niet van toepassing op :

- Hogescholen

- onderwerp : Vervoerkosten

- vervanging van overeenkomst nummer 150275 van 28/11/2018

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 174456/CO/2250100.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT