Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, van February 03, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel M.

PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 30/04/2020, neergelegd op 19/06/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- niet van toepassing op :

- Seizoen- en gelegenheidwerknemers

- Buiten België gevestigde werkgevers waarvan de werknemers in België gedetacheerd worden

- Studentenarbeid

- Arbeidsovereenkomst gesloten in het kader van een special door met steun van de overheid gevoerd opleidings-, arbeidspannings- en omscholingsprogramma

- onderwerp : Financiering van het sociaal pensioenplan

- uitvoering van overeenkomst nummer 087810 van 05/02/2008

- wijziging van overeenkomst nummer 087811 van 05/02/2008

- opheffing van overeenkomst nummer 156074 van 13/11/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2020, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 162409/CO/1440000.

PARITAIR COMITE VOOR HET TUINBOUWBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/05/2020, neergelegd op 08/07/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- onderwerp : Sectoraal pensioenplan

- wijziging van overeenkomst nummer 087814 van 05/02/2008

- vervanging van overeenkomst nummer 157167 van 09/12/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2019, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 162410/CO/1450000.

PARITAIR COMITE VOOR DE LANDBOUW

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/05/2020, neergelegd op 08/07/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- onderwerp : Sociaal sectoraal pensioenplan

- wijziging van overeenkomst nummer 087811 van 05/02/2008

- vervanging van overeenkomst nummer 157166 van 09/12/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2019, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 162411/CO/1440000.

AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/12/2020, neergelegd op 08/12/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- niet van toepassing op :

- Mutualiteiten

- Elke onderneming die reeds over een cao betreffende de vorming van risicogroepen beschikt

- onderwerp : Bijdrage en de wijze van inning ter bevordering van de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het aanvullend sociaal Fonds van de non-profit

- uitvoering van overeenkomst nummer 136888 van 06/12/2016

- uitvoering van overeenkomst nummer 142864 van 07/11/2017

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 162412/CO/3370000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR VAN DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE GEMEENSCHAP EN HET WAALSE GEWEST

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 16/11/2020, neergelegd op 10/12/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- toepassingsgebied :

- Werkgevers zoals bepaald en erkend door de COCOF door het Decreet van27/04/1995 tot de erkenning van organismen voor socio-pro. inschakeling en de subsidiëring van hun beroepsopleidingsactiviteiten voor werklozen en laag geschoolde werkzoekenden gericht op het vergroten van hunkans op het vinden of terugvinden van werk in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socio-pro. inschakeling en...

-... een partnerschapsovereenkomst hebben met Actiris zoals bepaald door de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 27 juni 1991 houdende machtiging voor Actiris tot het sluiten van partnerschapsovereenkomsten ter vergroting van de kansen van bepaalde werkzoekenden om werk te vinden of terug te vinden in het raam van gecoördineerde voorzieningen voor socio-professionele inschakeling.

- Het personeel tewerkgesteld in de zin van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3/07/1978, aangesteld voor projecten voor socio-professionele inschakeling zoals bepaald door het Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 27/04/1995.

- Bij de "Missions locales": de werknemers aangesteld voor de opdrachten van de ordonnantie van 27/11/2008 betreffende de ondersteuning van de "missions locales pour l'emploi" en van de "lokale werkwinkels", de begeleiders van de doorstromingsprogramma's, het personeel van de ateliers actief zoeken naar werk.

- niet van toepassing op :

- Werknemers aangesteld voor opdrachten die vallen onder een andere erkenning en die voordelen genieten die vallen onder een non-profit akkoord van een andere gefedereerde entiteit

- Werknemers aangesteld voor opdrachten inzake sociale inschakelingseconomie bij werkgevers erkend krachtens de ordonnantie van 18/03/2004 betreffende de erkenning en de financiering van de plaatselijke initiatieven voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de inschakelingsondernemingen of de ordonnantie van 23/07/2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen

- onderwerp : Eindejaarspremie

- wijziging van overeenkomst nummer 157747 van 16/12/2019

- geldigheidsduur : van 01/01/2020 tot 31/12/2020

- registratienummer : 162413/CO/3290200.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/11/2020, neergelegd op 01/12/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- onderwerp : Aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus.

- uitvoering van overeenkomst nummer 158551 van 03/04/2020

- uitvoering van overeenkomst nummer 159513 van 23/06/2020

- uitvoering van overeenkomst nummer 161277 van 15/09/2020

- geldigheidsduur : van 13/03/2020 tot 31/12/2020

- registratienummer : 162414/CO/2070000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GEZONDHEIDSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 14/09/2020, neergelegd op 19/10/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- toepassingsgebied :

- Psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, rusthuizen voor bejaarden, rust- en verzorgingstehuizen, serviceflats en dienstencentra die verzorging verlenen ten gunste van bejaarden, centra voor functionele revalidatie, erkend en/of gesubsidieerd door het Waals Gewest

- onderwerp : Eindejaarspremie

- uitvoering van overeenkomst nummer 064174 van 25/09/2002

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2020, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 162415/CO/3300000.

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/11/2020, neergelegd op 17/11/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- toepassingsgebied :

- Inrichtingen en diensten die erkend en/of gesubsidieerd zijn door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de opvangcentra voor asielzoekers erkend en/of gesubsidieerd door de federale overheid

- onderwerp : Vorming en bevordering van initiatieven ten behoeve van risicogroepen

- geldigheidsduur : van 01/01/2021 tot 31/12/2022

- registratienummer : 162416/CO/3190000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/09/2020, neergelegd op 26/10/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- toepassingsgebied :

- Werknemers aangegeven in de DMFA in de RSZ-categorieën 037, 112 en 113 (bedienden, arbeiders en dienstboden)

- niet van toepassing op :

- Buiten België gevestigde werkgevers waarvan de werknemers in België gedetacheerd worden in de zin van de bepalingen van Titel II van de EEG Verordening nr. 1407/71 van de Raad

- Werknemers aangegeven in de DMFA in de RSZ-categorieën 037, 112 en 113 (bedienden, arbeiders en dienstboden) met werknemerscode 035 en 439

- Werknemers tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de DMFA met werknemerscode 840 en 841

- onderwerp : Sociaal sectoraal pensioenplan

- uitvoering van overeenkomst nummer 060071 van 27/11/2001

- uitvoering van overeenkomst nummer 122998 van 25/06/2014

- wijziging van overeenkomst nummer 122998 van 25/06/2014

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/07/2020, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 162417/CO/3230000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BEHEER VAN GEBOUWEN, DE VASTGOEDMAKELAARS EN DE DIENSTBODEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 29/09/2020, neergelegd op 26/10/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- toepassingsgebied :

- Bedienden, arbeiders en dienstboden aangegeven in de DMFA in de RSZ-categorieën 037, 112 en 113

- niet van toepassing op :

- Werknemers tewerkgesteld met een overeenkomst van studentenarbeid, aangegeven in de DMFA met werknemerscode 840 en 841

- Werknemers aangegeven in de DMFA in de RSZ-categorieën 037, 112 en 113 met werknemerscode 035 en 439

- Buiten België gevestigde werkgevers waarvan de werknemers in België gedetacheerd worden in de zin van de bepalingen van titel II van de EEG-verordening nr 1408/71 van de Raad

- onderwerp : Sectoraal pensioen- en solidariteitsstelsel

- uitvoering van overeenkomst nummer 103388 van 17/02/2011

- uitvoering van overeenkomst nummer 120268 van 11/12/2013

- vervanging van overeenkomst nummer 122998 van 25/06/2014

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/10/2020, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 162418/CO/3230000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 13/10/2020, neergelegd op 18/11/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- niet van toepassing op :

- Arbeiders uitgesloten van het toepassingsgebied van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel

- onderwerp : Sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel (vervanging cao van 10/12/2019)

- uitvoering van overeenkomst nummer 066271 van 04/04/2003

- uitvoering van overeenkomst nummer 068706 van 08/10/2003

- uitvoering van overeenkomst nummer 068708 van 05/11/2003

- wijziging van overeenkomst nummer 068708 van 05/11/2003

- uitvoering van overeenkomst nummer 068709 van 05/11/2003

- uitvoering van overeenkomst nummer 088257 van 09/04/2008

- vervanging van overeenkomst nummer 157734 van 10/12/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2019, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 162419/CO/1180000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/11/2020, neergelegd op 01/12/2020 en geregistreerd op 17/12/2020.

- toepassingsgebied :

- Paritair Subcomité 140.03 voor het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT