Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 13 décembre 2002

Artikel M. De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van het Ministerie. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen mits voorafgaande betaling van een retributie van 1 EUR per bladzijde. Het afleveren van delen van kopieÎn wordt niet toegestaan.

De retributie is te betalen in handen van het daartoe afgevaardigd personeelslid van de Griffie.

Zij mag ook, voor de uitreiking van de documenten, worden gestort op postrekening nr. 679-2005847-81, "Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, collectieve arbeidsovereenkomsten", met vermelding van de registratienummers van de gewenste overeenkomsten.

Adres : Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, lokaal B456.

Telefoon : 02-233 41 48 en 41 49 van 9 tot 12 uur.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : aca@meta.fgov.be

Internetsite : http://www.meta.fgov.be

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN DIENSTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 23/09/2002, neergelegd op 07/11/2002 en geregistreerd op 02/12/2002.

- onderwerp : oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid genaamd 'Intersectoraal Sociaal Fonds' en vaststelling van de statuten

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/09/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64566/CO/3190100.

PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2002, neergelegd op 06/11/2002 en geregistreerd op 02/12/2002.

- toepassingsgebied :

- invoegorganismen zoals bepaald en erkend door het decreet van 27/04/1995 van de Franse Gemeenschapscommissie die een partnershipovereenkomst met de BGDA heeft

- onderwerp : organisatie van de beÎindiging van de loopbaan

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2001, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 64567/CO/3290000.

PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 01/07/2002, neergelegd op 06/11/2002 en geregistreerd op 02/12/2002.

- toepassingsgebied :

- invoegorganismen zoals bepaald en erkend door het decreet van 27/04/1995 van de Franse Gemeenschapscommissie die een partnershipovereenkomst met de " ORBEm " heeft

- onderwerp...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT