Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 3 juillet 2003

Artikel M. De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Administratie van de collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De teksten van de ter Griffie neergelegde collectieve arbeidsovereenkomsten zijn beschikbaar op de website van de FOD. Zij kunnen eveneens gratis afgeprint worden.

Er kunnen evenwel voor eensluidend verklaarde afschriften van deze overeenkomsten worden verkregen mits voorafgaande betaling van een retributie van 1 EUR per bladzijde. Het afleveren van delen van kopieÎn wordt niet toegestaan.

De retributie is te betalen in handen van het daartoe afgevaardigd personeelslid van de Griffie.

Zij mag ook, vÛÛr de uitreiking van de documenten, worden gestort op postrekening nr. 679-2005847-81, " Collectieve arbeidsovereenkomsten ", met vermelding van de registratienummers van de gewenste overeenkomsten.

Adres : Belliardstraat 51, te 1040 Brussel, lokaal B456.

Telefoon : 02-233 41 48 en 41 49 van 9 tot 12 uur.

Fax : 02-233 41 45.

E-mail : aca@meta.fgov.be

Internetsite : http://www.meta.fgov.be

NATIONALE ARBEIDSRAAD

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 03/06/2003, neergelegd op 11/06/2003 en geregistreerd op 19/06/2003.

- onderwerp : overeenkomst nr. 83, tot instelling en vaststelling, voor 2003 en 2004, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die tewerkgesteld zijn in een bedrijfstak die niet onder een opgericht paritair comitÈ ressorteert of wanneer het opgericht paritair comitÈ niet werkt

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66559/CO/3000000.

PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 04/04/2003, neergelegd op 24/04/2003 en geregistreerd op 26/05/2003.

- toepassingsgebied :

- Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- onderwerp : bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

- vervanging van overeenkomst nummer 055402 van 26/06/2000

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66328/CO/3190000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/04/2003, neergelegd op 09/05/2003 en geregistreerd op 26/05/2003.

- niet van toepassing op :

- personeel dat prestaties levert in het kader van een tewerkstellings- of doorstromingsprogramma : WEP en WEP+, Smetbanen, maaltijdbedelers (zolang niet logistieke hulp), oppassers zieke kinderen voor- zover gesubsidieerd door FCUD

- onderwerp : carensdag

- vervanging van overeenkomst nummer 063403 van 06/12/2001

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66329/CO/3180200.

PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/03/2003, neergelegd op 09/05/2003 en geregistreerd op 26/05/2003.

- toepassingsgebied :

- havenarbeiders van het algemeen contingent, van het logistiek contingent, de vaklui en de fruitsorteerders

- onderwerp : verlenging van overeenkomsten

- verlenging van overeenkomst nummer 057768 van 23/04/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 057769 van 23/04/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 057917 van 23/04/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 057770 van 23/04/2001

- geldigheidsduur : van 01/04/2003 tot 30/11/2003, met opzeggingsbeding

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66330/CO/3010000.

PARITAIR COMITE VOOR DE NON-FERRO METALEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 06/05/2003, neergelegd op 07/05/2003 en geregistreerd op 26/05/2003.

- onderwerp : protocol akkoord 2003-2004

- uitvoering van overeenkomst nummer 046021 van 10/07/1997

- wijziging van overeenkomst nummer 058399 van 19/06/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 058399 van 19/06/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 058403 van 19/06/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 058388 van 19/06/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 058391 van 19/06/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 058394 van 19/06/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 061230 van 29/05/2002

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004, behoudens andersluidende bepalingen

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 66331/CO/1050000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE IJZERNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/04/2003, neergelegd op 16/04/2003 en geregistreerd op 26/05/2003.

- toepassingsgebied :

- gebaremiseerde werknemers met een bediendecontract

- onderwerp : protocol akkoord 2003-2004

- verlenging van overeenkomst nummer 057915 van 29/05/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 057914 van 29/05/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 057913 van 29/05/2001

- wijziging van overeenkomst nummer 057912 van 29/05/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 66332/CO/2100000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE IJZERNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/04/2003, neergelegd op 16/04/2003 en geregistreerd op 26/05/2003.

- toepassingsgebied :

- gebaremiseerde werknemers onder bediendecontract

- onderwerp : brugpensioen op 58 jaar

- uitvoering van overeenkomst nummer 066332 van 11/04/2003

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66333/CO/2100000.

PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/04/2003, neergelegd op 28/04/2003 en geregistreerd op 26/05/2003.

- onderwerp : sectoraal akkoord 2003-2004

- verlenging van overeenkomst nummer 059596 van 05/07/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 66334/CO/1240000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/04/2003, neergelegd op 23/04/2003 en geregistreerd op 28/05/2003.

- niet van toepassing op :

- paritair subcomitÈ voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

- paritair subcomitÈ voor de vlasbereiding

- paritair subcomitÈ voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

- onderwerp : aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen

- uitvoering van overeenkomst nummer 001279 van 03/05/1972

- uitvoering van overeenkomst nummer 007091 van 09/04/1981

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66362/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/04/2003, neergelegd op 23/04/2003 en geregistreerd op 28/05/2003.

- niet van toepassing op :

- paritair subcomitÈ voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

- paritair subcomitÈ voor de vlasbereiding

- paritair subcomitÈ voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

- N.V. Celanese waarvoor de hoofdstukken V en IX evenwel van toepassing zijn

- onderwerp : sectoraal akkoord 2003-2004

- wijziging van overeenkomst nummer 007092 van 09/04/1981

- verlenging van overeenkomst nummer 007092 van 09/04/1981

- uitvoering van overeenkomst nummer 022124 van 10/02/1989

- wijziging van overeenkomst nummer 022124 van 10/02/1989

- verlenging van overeenkomst nummer 022124 van 10/02/1989

- wijziging van overeenkomst nummer 057394 van 30/03/2001

- verlenging van overeenkomst nummer 057394 van 30/03/2001

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66363/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/04/2003, neergelegd op 23/04/2003 en geregistreerd op 28/05/2003.

- niet van toepassing op :

- paritair subcomitÈ voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

- paritair subcomitÈ voor de vlasbereiding

- paritair subcomitÈ voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

- onderwerp : aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen

- uitvoering van overeenkomst nummer 007091 van 09/04/1981

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66364/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/04/2003, neergelegd op 23/04/2003 en geregistreerd op 28/05/2003.

- niet van toepassing op :

- paritair subcomitÈ voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

- paritair subcomitÈ voor de vlasbereiding

- paritair subcomitÈ voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

- N.V. Celanese

- onderwerp : tewerkstelling en opleiding van de risicogroepen

- uitvoering van overeenkomst nummer 066363 van 10/04/2003

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2004

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66365/CO/1200000.

PARITAIR COMITE VOOR DE TEXTIELNIJVERHEID EN HET BREIWERK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/04/2003, neergelegd op 23/04/2003 en geregistreerd op 28/05/2003.

- niet van toepassing op :

- paritair subcomitÈ voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers

- paritair subcomitÈ voor de vlasbereiding

- paritair subcomitÈ voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen

- N.V...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT