Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten., de 5 juin 2003

Artikel M. PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN EN DE SOCIALE WERKPLAATSEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/12/2002, neergelegd op 19/12/2002 en geregistreerd op 20/05/2003.

- toepassingsgebied :

- gesubsidieerd door het " Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées "

- gesubsidieerd door de " Dienststelle für Personen mit Behinderung "

- beschutte werkplaatsen

- onderwerp : bevordering van de tewerkstelling

- uitvoering van overeenkomst nummer 042359 van 28/06/1996

- uitvoering van overeenkomst nummer 049411 van 21/10/1998

- vervanging van overeenkomst nummer 056416 van 18/12/2000

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66252/CO/3270000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 05/02/2002, neergelegd op 07/03/2002 en geregistreerd op 20/05/2003.

- toepassingsgebied :

- établissements et services agréés et/ou subsidiés par la CF, la RW, la Communauté germanophone et/ou la COCOF ainsi que les établissements et services ni agréés ni subsidiés et dont l'activité principale est exercée en RW

- onderwerp : loon- en arbeidsvoorwaarden

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66253/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 08/10/2001, neergelegd op 13/12/2001 en geregistreerd op 20/05/2003.

- toepassingsgebied :

- subsector diensten gesubsidieerd door het Waals Gewest

- subsector diensten gesubsidieerd door de Duitse Gemeenschap

- subsector diensten gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- onderwerp : ter beschikking stellen van arbeidskledij

- opheffing van overeenkomst nummer 041736 van 16/02/1995

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66254/CO/3180100.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/02/2003, neergelegd op 06/03/2003 en geregistreerd op 20/05/2003.

- toepassingsgebied :

- havenarbeiders andere dan in vast dienstverband (losse havenarbeiders genaamd)

- onderwerp : arbeidsregeling

- wijziging van overeenkomst nummer 035284 van 16/12/1993

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : neen

- registratienummer : 66255/CO/3010200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE HAVEN VAN GENT

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 18/02/2003, neergelegd op 06/03/2003 en geregistreerd op 20/05/2003.

- toepassingsgebied :

- havenarbeiders en vaklui van de haven van Gent

- onderwerp : tussenkomst van de werkgever in de verplaatsingskosten van de havenarbeiders en vaklui aan de Gentse haven

- wijziging van overeenkomst nummer 033160 van 17/05/1993

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/02/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 66256/CO/3010200.

PARITAIR COMITE VOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN EN DE SOCIALE WERKPLAATSEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 19/02/2003, neergelegd op 03/03/2003 en geregistreerd op 20/05/2003.

- toepassingsgebied :

- sociale werkplaatsen erkend door de Vlaamse Gemeenschap

- onderwerp : oprichting van een vakbondsafvaardiging

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/03/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66257/CO/3270000.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZELFSTANDIGE KLEINHANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/12/2002, neergelegd op 12/12/2002 en geregistreerd op 22/05/2003.

- onderwerp : vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ

- geldigheidsduur : van 01/01/2003 tot 31/12/2003

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66263/CO/2010000.

PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 21/02/2003, neergelegd op 09/05/2003 en geregistreerd op 22/05/2003.

- toepassingsgebied :

- onderwijsinstellingen en internaten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap

- onderwerp : arbeidskledij

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66264/CO/1520000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 11/02/2002, neergelegd op 20/02/2002 en geregistreerd op 22/05/2003.

- toepassingsgebied :

- subsector van de diensten gesubsidieerd door de Franse en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

- subsector van de diensten gesubsidieerd door het Waals Gewest

- subsector van de diensten gesubsidieerd door de Duitse Gemeenschap

- personnel affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées

- onderwerp : eindejaarspremie

- wijziging van overeenkomst nummer 055850 van 19/09/2000

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2002, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : ja

- registratienummer : 66265/CO/3180100.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE AANVERWANTE BEDRIJFSTAKKEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 26/03/2003, neergelegd op 03/04/2003 en geregistreerd op 22/05/2003.

- onderwerp : functieclassificatie : beschrijving van de voorbeeldfuncties

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/03/2003, voor onbepaalde duur

- algemeen verbindend verklaring gevraagd : nee

- registratienummer : 66266/CO/2260000.

PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE AANVERWANTE...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT