9 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 8 juli 2001

De Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw,

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2001 betreffende de nationale rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen, inzonderheid artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 augustus 2001 tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972;

Gelet op het advies gegeven door het Comité voor de samenstelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen;

Gelet op de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, ' 1, vervangen bij de wet 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de gegevens van de nationale rassencatalogus voor de landbouwgewassen werden vastgesteld op 15 juli 2002 zodat het noodzakelijk is ze zo spoedig mogelijk te publiceren,

Besluit :

Artikel 1. De tot de nationale catalogus voor landbouwgewassen toegelaten rassen op datum van 15 juli 2002 zijn in de aan dit besluit gevoegde bijlage opgenomen.

Art. 2. De uitlooptermijn toegestaan voor het in de handel brengen van zaaizaad van de geschrapte rassen, eindigt op de datum vermeld in de laatste kolom van de aan dit besluit gevoegde bijlage.

Zolang het betrokken ras evenwel voorkomt op de gemeenschappelijke rassenlijst voor landbouwgewassen van de Europese Unie, blijft het verhandelen van zaaizaad ervan toegestaan.

Art. 3. Het ministerieel besluit van 20 augustus 2001 tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor landbouwgewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 mei 1972 en de bij dat besluit gevoegde bijlage, worden opgeheven.

Brussel, 9 oktober 2002.

V. DUA

BIJLAGE

NATIONALE RASSENCATALOGUS

INHOUDSTAFEL

LEGENDE

 1. BIETEN

  01. Beta vulgaris L. altissima - Suikerbiet

  02. Beta vulgaris L. alba - Voederbiet

 2. GROENVOEDERGEWASSEN

  14. Festuca ovina L. - Schapegras

  15. Festuca pratensis Hudson - Beemdlangbloem

  16. Festuca rubra L - Roodzwenkgras.

  17.1. Lolium multiflorum Lam. - Westerwolds raaigras

  17.2. Lolium multiflorum Lam. - Italiaans raaigras

  18. Lolium perenne L. - Engels raaigras

  19.Lolium x boucheanum Kunth - Gekruist raaigras

  22. Phleum pratense L - Timothee

  38. Pisum sativum L. (partim) - Voedererwt

  42. Trifolium pratense L. - Rode klaver

  43. Trifolium repens L. - Witte klaver

  48. Vicia sativa L. - Voederwikke

  53. Raphanus sativus L. oleiformis Pers. - Bladrammenas

 3. OLIEHOUDENDE PLANTEN...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT