15 JUNI 2011. - Koninklijk besluit betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid van de vaartuigen, artikel 4, 1°, 3°, 4° en 5°, gewijzigd bij de wet van 22 januari 2007 en artikel 31, gewijzigd bij de wet van 3 mei 1999;

Gelet op de betrokkenheid van de gewestregeringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 4 februari 2011;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 31 mei 2011;

Gelet op advies 49.471/4 van de Raad van State, gegeven op 2 mei 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Eerste Minister en de Staatssecretaris voor Mobiliteit,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van Richtlijn 2009/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de naleving van vlaggenstaatverplichtingen.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. Belgisch schip : een vaartuig dat gerechtigd is de Belgische vlag te voeren en beschikt over een zeebrief overeenkomstig artikel 11 van de wet van 21 december 1990 op de registratie van de zeeschepen;

  2. erkende organisatie : een organisatie die is erkend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 391/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met de inspectie en controle belaste organisaties (herschikking);

  3. certificaten : wettelijk voorgeschreven certificaten die met betrekking tot de relevante IMO-verdragen zijn afgegeven;

    Art. 3. § 1. Bij het Directoraat-generaal Maritiem Vervoer van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt de Dienst Vlaggenstaat opgericht.

    § 2. Om te garanderen dat de vlaggenstaatverplichtingen doeltreffend en consequent vervuld worden en om de veiligheid te verbeteren en verontreiniging door Belgische schepen te voorkomen, wordt de Dienst Vlaggenstaat belast met volgende opdrachten :

  4. toezicht op het naar behoren naleven van de internationale en nationale regelgeving met betrekking tot de veiligheid van Belgische schepen, de voorkoming van verontreiniging van het mariene milieu door Belgische schepen en de bemanning van Belgische schepen;

  5. instaan voor de afgifte van de certificaten en de certificaten van vrijstelling aan de Belgische schepen, met uitzondering van de certificaten betreffende...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT