8 DECEMBER 2010. - Koninklijk besluit ter toewijzing van een subsidie van 1.545.000 EUR aan de « Koninklijke Muntschouwburg » in toepassing van bijakte nr. 10 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, inzonderheid op artikel 1-01-08;

Gelet op de wetten betreffende de rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid de artikelen 55 tot 58;

Gelet op de wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd « Koninklijke Muntschouwburg »;

Gelet op het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen, en meer in het bijzonder zijn bijakte nr. 10;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Overwegende dat het begrotingsprogramma van bijakte nr. 10 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 voor het jaar 2010 een subsidie van 1.545.000 EUR voorziet voor de « Koninklijke Muntschouwburg »;

Overwegende dat de activiteiten van de « Koninklijke Muntschouwburg » van nationaal en internationaal belang zijn;

Overwegende dat het noodzakelijk is om investeringen te doen om (1) de toegankelijkheid van de schouwburg voor de Stad, het publiek en de artiesten te verbeteren, (2) om de productiemiddelen aan te passen teneinde spektakels van een betere kwaliteit aan te bieden, (3) om een spaarzaam beheer van de goederen en van de energieën te bekomen, (4) om de veiligheid van de goederen en van de personen te verbeteren;

Gelet op de wil om een Fronthouse te bouwen dat als uitstalraam en als ontmoetingsplaats zou dienen dat overdag voor het publiek toegankelijk zal zijn;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën van 23 november 2010;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Er wordt een subsidie van een miljoen vijfhonderd vijfenveertigduizend euro (1.545.000 EUR) toegekend aan de « Koninklijke Muntschouwburg » met zetel Leopoldstraat 4,te 1000 Brussel.

De subsidie wordt geboekt bij de basisuitkering 56.22.61.00.11.78 van het budget van het Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer van het begrotingsjaar 2010.

Art. 2. De subsidie heeft als doel om diensten, leveringen en werken te financieren die het mogelijk maken om de volgende 4 luiken van de uitbouw te realiseren :

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT