Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van de procedure van monsterneming voor dopingcontrole van de UCI in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening., de 17 août 2007

Artikel 1. De procedure van monsterneming voor dopingcontroles, uitgevoerd overeenkomstig de reglementering van de Union Cycliste Internationale (UCI), wordt erkend als gelijkwaardig met de bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, mits inachtname van de procedurevoorschriften vermeld in artikel 2.

De lijst van deze wielerwedstrijden van de Koninklijke Belgische Wielrijdersbond, waarbij dopingcontroles worden bevolen door de UCI, is opgenomen als bijlage bij dit besluit.

Art. 2. De dopingcontrole moet worden uitgevoerd door een controlearts die erkend is door de Vlaamse minister, bevoegd voor de medisch verantwoorde sportbeoefening.

Een kopie van elk proces-verbaal van monsterneming, met vermelding van de gebruikte codes, moet onmiddellijk na de wedstrijd gestuurd worden naar het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Een kopie van elk analyseverslag van het erkende laboratorium moet binnen acht dagen na de opmaak van het analyseverslag gestuurd worden naar het Vlaams ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2007.

Brussel, 17 augustus 2007.

De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,

  1. ANCIAUX

BIJLAGE.

Art. N. Lijst van de antidopingcontroles 2007-2008 volgens UCI-procedure van monsterneming.

14/10/2007 Superprestige veldrijden Ruddervoorde

21/10/2007 Wereldbeker veldrijden Kalmthout

18/11/2007 Superprestige veldrijden Asper-Gavere

24/11/2007 Wereldbeker veldrijden Koksijde

26/12/2007 Wereldbeker veldrijden Hofstade

05/01/2008 Belgische kampioenschappen veldrijden Hofstade

06/01/2008 Belgische kampioenschappen veldrijden Hofstade

19/01/2008 Wereldkampioenschappen veldrijden Masters Mol

16/02/2008 Superprestige veldrijden Vorselaar

Aanhef

De Vlaamse minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT