2 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot vaststelling van het model van de persoonlijke functiefiche als bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen

De Minister van Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen, inzonderheid op artikelen 1 en 39, § 3;

Gelet op het rooster betreffende de generieke competenties vereist voor het wetenschappelijk personeel op 18 januari 2010 door de POD Wetenschapsbeleid,

Besluit :

Artikel 1. Het in bijlage I van ministerieel besluit van 5 januari 2009 tot vaststelling van het model van de persoonlijke functiefiche als bedoeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 25 februari 2008 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel van de federale wetenschappelijke instellingen wordt vervangen volgens het in bijlage I bij dit besluit gevoegde model.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De Voorzitter van de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 2 mei 2011.

Mevr. S. LARUELLE

Bijlage I

Functiefiche

 1. Identificatiegegevens

  NaamVoornaamActiviteitengroepActiviteitengroep I : Wetenschappelijk onderzoek en experimentele ontwikkelingActiviteitengroep II : Wetenschappelijke openbare dienstverleningKlasseSW1SW2SW3SW4TitelAssistent-stagiairAssistentEerstaanwezend assistentWerkleiderEerstaanwezend werkleiderTitel, overgangsregelingAfdelingshoofdDepartementshoofdFunctionele titelDienst/toegewezen teams

  Datum van begin van geldigheid van deze functiefiche :

  Indien het personeelslid is bevestigd :

  Datum van de bevestigingHiërarchisch leidinggevendeFunctioneel leidinggevendeDatum van de laatste evaluatieMaand van de eerste of volgende evaluatie (1)Datum van verkrijging van het doctoraat of datum voor de verdediging van een doctoraalscriptie

  Indien het personeelslid stagiair is :

  Datum van indiensttreding van de stagiairHiërarchisch leidinggevendeFunctioneel leidinggevendeSuperviserend wetenschappelijk personeelslid van de stagiair (voorkeurrecht de hiërarchisch leidinggevende te zijn)Data van de stageverslagen van het superviserend wetenschappelijk personeelslid (2)Uiterste datum voor indiening van het stage-eindwerk

  Indien het personeelslid in proefperiode is :

  Datum van indiensttreding van het personeelslid in proefperiodeHiërarchisch leidinggevendeFunctioneel leidinggevendeHiërarchisch leidinggevende van het wetenschappelijk personeelslid in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT