19 SEPTEMBER 2002. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van het inspectieverslag over het vast benoemd lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juli 1979 houdende het statuut van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap en van de personeelsleden van de inspectiedienst belast met het toezicht op die psycho-medisch-sociale centra, inzonderheid op artikel 64 zoals het werd vervangen door het decreet van 31 januari 2002;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 juni 1980 houdende vaststelling van het model van het inspectieverslag over het vast benoemd lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale Rijkscentra;

Gelet op het onderhandelingsprotocol van 6 september 2002 van het Onderhandelingscomité van Sector IX;

Op de voordracht van de Minister tot wiens bevoegdheid het statuut van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap behoort en van de Minister tot wiens bevoegdheid de psycho-medisch-sociale centra behoren;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 september 2002,

Besluit :

Artikel 1. Het inspectieverslag over het vast benoemd lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap wordt vastgesteld volgens het model als bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 23 juni 1980 houdende vaststelling van het model van het inspectieverslag over het vast benoemd lid van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra Rijkscentra wordt opgeheven.

Art. 3. De Minister tot wiens bevoegdheid het statuut van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap behoort, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 september 2002.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap :

De Minister van Cultuur, Begroting, Ambtenarenzaken, Jeugd en Sport,

 1. DEMOTTE

  De Minister van Secundair Onderwijs en van Buitengewoon Onderwijs,

 2. HAZETTE

  Bijlage

  MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP

  Psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap

  Inspectieverslag over het vast benoemd lid van het technisch personeel

  PMS-centrum van de Franse Gemeenschap te :

  Inspectieverslag over Dhr./Mw (naam en voornaam) : (1)

  Diploma :

  Ambt :

  Doelstelling van de inspectie :

  Datum van de inspectie :

  Naam van de inspecteur :

  Geïnspecteerde activiteiten : (2)

  Situering van de geïnspecteerde activiteiten in het jaarprogramma

  Beoordeling van de geïnspecteerde activiteiten en van de beroepsbekwaamheid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT