26 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen

De Minister van Landbouw,

Gelet op de Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong, bijlage II, sectie III;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2074/2005, van de Commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 854/2002 van het Europees Parlement en de Raad en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot afwijking van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004, bijlage I, sectie I en sectie II, hoofdstuk I;

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 13, eerste en tweede lid, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965 en 27 mei 1997, artikel 14, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1981 en de koninklijke besluiten van 9 januari 1992 en 22 februari 2001 en artikel 15, gewijzigd bij de wet van 27 mei 1997;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, artikel 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen;

Overwegende het advies 49.208/3 van de Raad van State, gegeven op 8 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen wordt het tweede lid vervangen als volgt :

In elk geval dient een model 1A via rechtstreekse opdruk te zijn aangebracht op de keerzijde van het paspoort. Deze opdruk kan bijkomend een barcode omvatten die verwijst naar het beslag.

Voor de reeds in omloop zijnde paspoorten die nog geen rechtstreekse opdruk bevatten, kan gewerkt worden met een zelfklevend etiket volgens het model 1A. Dit etiket kan bijkomend een barcode omvatten die verwijst naar het beslag.

Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT