Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten van het erediploma van Rechtvaardige., de 19 avril 1999

Artikel 1. Het erediploma van Rechtvaardige wordt uitgereikt door de Minister, bevoegd inzake burgerlijke oorlogsslachtoffers.

Het model van het erediploma is bij dit besluit gevoegd.

Art. 2. De aanvragen tot het bekomen van het erediploma moeten bij de Dienst voor oorlogsslachtoffers worden ingediend, bij aangetekend schrijven, vergezeld van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag.

Art. 3. Het erediploma van Rechtvaardige kan postuum verleend worden.

Art. 4. De namen van de titularissen van het erediploma, dat bij dit besluit is ingesteld, worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 5. Onze Minister van Ambtenarenzaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 april 1999.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken,

 1. FLAHAUT

  BIJLAGE.

  Art. N. EREDIPLOMA VAN RECHTVAARDIGE.

  (Bijlage niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. 07-05-1999, p. 15775).

  Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 april 1999.

  ALBERT

  Van Koningswege :

  De Minister van Ambtenarenzaken,

 2. FLAHAUT

  Aanhef

  ALBERT II, Koning der Belgen,

  Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

  Gelet op artikel 7 van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers;

  Gelet op het advies van de Hoge Raad voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT