Besluit 2008/470 van het College van de Franse Gemeenschap tot regeling van de toekenning van een MIVB-vrijkaart en een MTB-vrijkaart aan het personeel van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding (VERTALING)., de 15 janvier 2009

Artikel 1. Een MIVB-vrijkaart wordt kosteloos toegekend aan alle leden van het statutair en contractueel personeel van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding die dit wensen.

Art. 2. Een MTB-vrijkaart wordt kosteloos toegekend aan alle leden van het statutair en contractueel personeel van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding die er een aanvraag voor indienen en het gebruik ervan voor hun woonst-werkverplaatsingen aantonen.

Art. 3. Het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 20 oktober 1994 tot organisatie van de toekenning van een MIVB-vrijkaart aan het personeel van de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie wordt opgeheven.

Art. 4. Onderhavig besluit heeft uitwerking vanaf 30 september 2007.

Art. 5. Het Lid van het College bevoegd voor het Openbaar Ambt en het Lid van het College bevoegd voor de Beroepsopleiding worden belast met de uitvoering van onderhavig besluit.

Brussel, 15 januari 2009.

Door het College :

De Minister-Voorzitter van het College,

  1. CEREXHE

De Minister, Lid van het College belast met de Beroepsopleiding,

Mevr. F. DUPUIS.

Aanhef

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 maart 1994. houdende oprichting van het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding, in zijn artikel 22, eerste lid;

Gelet op het besluit van 20 oktober 1994 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot organisatie van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT