10 MAART 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, gewijzigd door de wet van 30 maart 1976 betreffende de organisatie van het openbaar economische initiatief en de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, artikel 2, § 3 en artikel 3;

Gelet op de wet houdende diverse bepalingen van 22 december 2008, de artikelen 111 en 112;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 11 maart 2005, 9 januari 2007, 20 december 2007 en 30 juli 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 januari 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 16 januari 2009;

Overwegende dat de federale Regering er zich toe heeft verbonden om energiebesparende maatregelen in de federale overheidsgebouwen te stimuleren;

Overwegende dat de federale Regering zich engageert voor een drastische reductie van het energieverbruik in federale publieke gebouwen, met een CO2-reductiedoelstelling van 22 % vanaf 2014;

Overwegende dat in het kader van de meerjarige begrotingsprogrammering aan Fedesco de mogelijkheid geboden wordt om via een beheerscontract een meerjareninvesteringsplan aan de federale Regering voor te leggen met een jaarlijkse opvolging van de gerealiseerde objectieven en de gerealiseerde besparingen op basis waarvan Fedesco volgens het derde investeerderprincipe zal gefinancierd worden;

Op de voordracht van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT