20 DECEMBER 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, gewijzigd door de wet van 30 maart 1976 betreffende de organisatie van het openbaar economische initiatief en de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriÎntering, meer bepaald artikel 2, ß 3 en artikel 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, ß 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, zoals het gewijzigd werd;

Gelet op het advies van de Inspecteur van FinanciÎn, gegeven op 27 maart 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting, gegeven op 30 maart 2007;

Overwegende dat de federale regering er zich toe heeft verbonden om energiebesparende maatregelen in de federale overheidsgebouwen te stimuleren;

Overwegende dat FEDESCO inzake energiebesparende maatregelen een specifieke kennis heeft verworven en dat FEDESCO derhalve het best geplaatst is om de installatie van zonnepanelen te coˆrdineren en te faciliteren op de gebouwen waarin de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, instellingen van openbaar nut en andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat, gehuisvest zijn;

Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 17 en 18 maart 2007 om de toegelaten schuldpositie te verhogen;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciÎn, van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken, van Onze Minister van Leefmilieu en Pensioenen en van Onze Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, ß 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT