8 DECEMBER 2008. - Ministrieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Gelet op de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd op 18 juli 1977 (1), inzonderheid op artikel 300;

Gelet op de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop (2), inzonderheid op artikel 37;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns (3), inzonderheid op artikel 3, § 2, vervangen door het ministerieel besluit van 3 augustus 2004 (4);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 november 2008;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 4 december 2008;

Gelet op het advies van de Douaneraad van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 (5), inzonderheid artikel 3, § 1, vervangen door de wet van 4 juli 1989 (6) en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996 (7);

Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat dit besluit hoofdzakelijk tot doel heeft de duur van de betalingstermijn van de accijns voor tabaksfabrikaten aan te passen teneinde de budgettaire doelstellingen te verwezenlijken voorzien door de fiscale maatregelen die werden getroffen met het doel de rijksmiddelenbegroting voor 2009 op te stellen; dat, in die omstandigheden, dit besluit zonder uitstel moet worden genomen,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns, vervangen door het ministerieel besluit van 3 augustus 2004, wordt vervangen als volgt :

§ 2. De erkende entrepothouders, geregistreerde bedrijven, niet-geregistreerde bedrijven en importeurs genieten een uitstel van betaling voor het bedrag aan accijnzen en BTW dat de fiscale kentekens - die worden geleverd om te worden aangebracht op tabaksfabrikaten -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT