Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het ices-gebied VIId., de 30 novembre 1994

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

  1. vissersvaartuig : een vaartuig vermeld in de " OfficiÎle lijst der Belgische vissersvaartuigen ";

  2. ices-gebieden : de in de mededeling van de EG-Commissie in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van 24 december 1985 en 31 december 1985 bepaalde gebieden en sektoren.

Art. 2. Het nationale quotum van tong in het ices-gebied VIId wordt geacht volledig te zijn gebruikt.

De visserij op tong in de wateren van het ices-gebied VIId is verboden voor alle vissersvaartuigen alsmede het aan boord houden, het overladen en het lossen van tong gevangen in deze wateren, na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1994, om 24 uur.

Brussel, 30 november 1994.

  1. BOURGEOIS

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op de wet van 12 april 1957 waarbij de Koning ertoe gemachtigd wordt maatregelen voor te schrijven ter bescherming van de biologische hulpbronnen van de zee, gewijzigd bij de wetten van 23 februari 1971 en 18 juli 1973;

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw, tuinbouw- en zeevisserijprodukten, gewijzigd bij de wetten van 11 april 1983 en 29 december 1990;

Gelet op het koninklijk besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT