Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector., de 17 mars 2005

Artikel 1. In punt 1, tweede streepje van artikel 4 van het ministerieel besluit van 3 december 2001 betreffende de slachtpremie in de rundvleessector wordt de volgende zin toegevoegd:

" In het geval van een overname van een bedrijf tussen personen die bloed- of aanverwant in de eerste graad of echtgenoten van elkaar zijn of overname door een groepering van natuurlijke personen, waarvan de oorspronkelijke natuurlijke persoon deel uitmaakt, of bij de omschakeling van de bedrijfsvoering naar een rechtspersoon, waarin de oorspronkelijke natuurlijke persoon beherend vennoot, zaakvoerder of bestuurder is worden de slachtpremies toegekend vanaf de werkelijke overnamedatum ";

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.

Brussel, 17 maart 2005.

De minister-president, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Y. LETERME.

Aanhef

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten, inzonderheid op artikel 3, § 1, 1°, gewijzigd bij de wetten van 29 december 1990 en 5 februari 1999 en bij de koninklijke besluiten van 25 oktober 1995 en 22 december 2001;

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3508/92 van de Raad van 27 november 1992 tot instelling van een geïntegreerd beheers- en controlesysteem voor bepaalde communautaire steunregelingen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 495/2001 van 13 maart 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2345/2001 van 30 november 2001;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1258/1999 van 17 mei 1999 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 1259/1999 van de Raad van 17 mei 1999 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid;

Gelet op Verordening (EG) nr. 2342/1999 van de Commissie van 28 oktober 1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees met betrekking tot de premieregelingen, laatst gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 169/2002 van 30 januari 2002;

Gelet op Verordening...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT