Ministerieel besluit van 6 november 2023 tot wijziging van bijlage I en II van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, de 6 novembre 2023

Artikel 1. Dit besluit voorziet in de omzetting van de uitvoeringsrichtlijn (EU) 2023/1438 van de Commissie van 10 juli 2023 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/90/EG en 2003/91/EG wat betreft de protocollen voor het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen.

Art. 2. In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek:

  1. wordt bijlage I, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 november 2022, vervangen door bijlage I gevoegd bij dit besluit;

  2. wordt bijlage II, vervangen bij het ministerieel besluit van 14 november 2022, vervangen door bijlage II gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. In afwijking van artikel 2, blijven de bijlagen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007 betreffende de kenmerken waartoe het onderzoek van bepaalde rassen van landbouw- en groentegewassen zich ten minste moet uitstrekken, en de minimumeisen voor dat onderzoek, zoals vervangen bij ministerieel besluit van 14 november 2022, van toepassing voor de onderzoeken die voor de inwerkingtreding van dit besluit opgestart werden.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

BIJLAGEN.

Art. N1.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 10-11-2023, p. 104819 )

Art. N2.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 10-11-2023, p. 104831 )

Handtekening

Brussel, 6 november 2023.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid,

  1. MARON

Aanhef

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor het Landbouwbeleid,

Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT