Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2017 houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidende ambtenaren van Brussel Preventie en Veiligheid, de 18 décembre 2023

Artikel 1. Aan artikel 1 worden de punten 5° en 6° toegevoegd, die als volgt luiden:

" 5° de ontvangende instelling : de instelling waarnaar het personeelslid overgeplaatst wordt;

6° de instelling van herkomst : de instelling waartoe het personeelslid behoort vóór zijn overplaatsing. "

Art. 2. In hoofdstuk V wordt artikel 18/1 toegevoegd dat luidt als volgt:

" Art. 18/1. De leidende ambtenaren zijn gezamenlijk bevoegd om het ondertekenen van detacheringsovereenkomsten met de thuisinstelling namens de organisatie, als de gastinstelling ".

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening

Brussel, 18 december 2023.

De Minister-President van de Hoofdstedelijke Regering,

R. VERVOORT

Aanhef

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Preventie en Veiligheid,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid het artikel 11 bis;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 6 januari 2014 betreffende de zesde staatshervorming, artikel 53;

Gelet op de wet van 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en de federaties van gemeenten, artikel 4, § 2 quater, 1°, 2° en 7° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal administratief openbaar ambt;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019 tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpverleningsberoepen - Brusafe;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2018 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014 houdende regeling van de mobiliteit in sommige instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT