Ministerieel besluit tot wijziging van meerdere formulieren en addenda die horen bij het omgevingsvergunningenbesluit, de 19 juillet 2023

Artikel 1. In bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 augustus 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. vraag 2.2. wordt vervangen door wat volgt:"

  2.2 Ga na of de voorziene stedenbouwkundige handelingen geen problemen met zich meebrengen op het vlak van waterhuishouding.

  Vul hiertoe addendum B25 in en voeg het als bijlage B25 bij dit formulier.

  ";

 2. in vragen 6.2, 6.3, 6.4. en 6.6. worden de woorden "dienst MER" telkens vervangen door de zinsnede "administratie bevoegd voor veiligheids- en milieueffectrapportage";

 3. in vraag 12.1. worden de woorden "aanstiplijst hemelwater" vervangen door de woorden "hemelwater en oppervlaktewater" en wordt de rij "bijlage E3bis: hemelwaterstudie" opgeheven.

  Art. 2. In bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, vervangen bij het ministerieel besluit van 16 januari 2017 en het laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 25 november 2022, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 4. het addendum B25 wordt vervangen door addendum B25 dat als bijlage 1 bij dit besluit wordt gevoegd;

 5. het addendum E3 wordt vervangen door addendum E3 dat als bijlage 2 bij dit besluit wordt gevoegd;

 6. het addendum R3B wordt vervangen door addendum R3B dat als bijlage 3 bij dit besluit wordt gevoegd;

 7. in addendum R43 wordt vraag 1 vervangen door wat volgt: "

  OVS3 1 Vul de gegevens van elke individuele stookinstallatie in.

  Voor het nominaal thermisch ingangsvermogen raadpleegt u best de technische fiches van de installatie of het kenplaatje van de installatie. Controleer of de vermelde vermogens betrekking hebben op het ingangsvermogen.

  Bij type stookinstallatie geeft u aan of het om een dieselmotor, gasturbine, dual-fuelmotor, andere motor, andere stookinstallatie gaat.

  Bij type brandstof geeft u aan of het om vaste biomassa, andere vaste brandstoffen, dierlijke vetten, gasolie, andere vloeibare brandstoffen dan gasolie of dierlijke vetten, aardgas, andere gasvormige brandstoffen dan aardgas gaat.

  Als er meerdere stookinstallaties zijn, gebruik dan een bijkomende kolom per stookinstallatie.

  U moet verwachte aantal bedrijfsuren per jaar, gemiddelde belasting tijdens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT