Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, de 17 août 2023

Artikel 1. In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 13 juli 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het hoofdstuk "B. Neurologie", worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de vergoedingsvoorwaarde B- § 02, worden in het eerste lid, in punt "4.2 Vervanging", de woorden " 151211-151222 of 151233-151244 of 151255-151266 " vervangen door de woorden " 151211-151222 of 151255-151266 ".

  2. in de vergoedingsvoorwaarde B- § 11, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1) in het punt "1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting" worden de verstrekkingen 173154-173165, 173213-173224, 173235-173246, 173272-173283, 173331-173342 en 173353-173364 geschrapt;

  2) in de Franse tekst, wordt het vierde lid van het punt "1.2. Kandidatuurformulier voor de verplegingsinrichting" vervangen als volgt:

  "L'enregistrement sur cette liste est reconduit de manière tacite jusqu'à ce que l'établissement hospitalier déclare ne plus satisfaire aux critères, déclare ne plus souhaiter apparaître sur cette liste ou bien jusqu'à ce que le Service des soins de santé constate que l'établissement hospitalier ne satisfait plus aux critères requis.";

  3) in de Nederlandse tekst wordt in het vijfde lid van het punt "1.2. Kandidatuurformulier voor de verplegingsinrichting" het woord "Wanner" vervangen door het woord "Wanneer";

  4) in de Franse tekst wordt in de eerste zin van het punt 4 van het punt "2.1. Inclusiecriteria" het woord "sujet" vervangen door het woord "bénéficiaire";

  5) in het punt "3.3. Garantievoorwaarden" worden de woorden "173250-173261, 173316-173320" vervangen door de woorden "173250-173261, 173294-173305, 173316-173320";

  6) in de Franse tekst worden in het tweede lid van het punt "4.2. Vervanging" de woorden "entre autres" vervangen door het woord "aussi";

  7) in de Nederlandse tekst wordt het woord "meerde" telkens vervangen door het woord "meerdere";

 2. in het hoofdstuk "E. Heelkunde op het abdomen en pathologie van het spijsverteringsstelsel" wordt in de vergoedingsvoorwaarde E- § 04 het punt "3.2 Criteria" vervangen als volgt:

  "3.2. Criteria

  3.2.1. Neurostimulatoren

  Voor elke nieuwe neurostimulator die andere technische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT