Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, wat betreft de vergoedingen voor de evaluerend artsen, de 22 août 2023

Artikel 1. In artikel 3, 1°, van het ministerieel besluit van 26 maart 2019 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, vervangen bij het ministerieel besluit van 23 februari 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. punt a) wordt vervangen door wat volgt:

  "a) voor een evaluatie alleen op grond van de bezorgde informatie: 49,97 euro;";

 2. in punt b) wordt het bedrag "83,29 euro" vervangen door het bedrag "66,63 euro";

 3. in punt c) wordt het bedrag "41,65 euro" vervangen door het bedrag "33,32 euro";

 4. er wordt een punt d) toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "d) voor een evaluatie met een observationeel onderzoek: 66,63 euro;".

  Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 februari 2021, wordt het bedrag "124,93 euro" vervangen door het bedrag "99,94 euro".

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2023.

  Handtekening

  Brussel, 22 augustus 2023.

  De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

  H. CREVITS

  Aanhef

  Rechtsgronden

  Dit besluit is gebaseerd op:

  - het Groeipakketdecreet van 2018, artikel 16, § 1, derde en vierde lid;

  - het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 betreffende de nadere regels voor het verkrijgen van een zorgtoeslag, artikel 25, derde lid, gewijzigd bij de besluiten van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT