Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2018 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen, de 5 juillet 2023

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 december 2018 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten, toepasselijk op de kredietinstellingen worden de bepalingen onder 7° en 8° vervangen als volgt:

"7° gedekte deposito's: de gewaarborgde deposito's, zoals bedoeld in artikel 3, 68° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;

 1. in aanmerking komende deposito's: de in aanmerking komende deposito's, zoals bedoeld in artikel 3, 69° van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen;"

  Art. 2. In artikel 2, § 2, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 2. in de eerste zin, worden de woorden " in één of meer elektronische bestanden opgenomen " vervangen door de woorden " in één elektronisch bestand opgenomen " ;

 3. onder 1° en 2° wordt het woord "tegoeden" telkens vervangen door het woord "deposito's".

  Art. 3. In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 4. in de Franse versie van het tweede lid wordt het woord "avoirs" telkens vervangen door het woord "dépôts" en het woord "montant" wordt vervangen door het woord "montants";

 5. in de Nederlandse versie van het tweede en het derde lid wordt het woord "tegoeden" telkens vervangen door het woord "deposito's" en het woord "deponent" wordt telkens vervangen door het woord "deposant".

  Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 6. in de bepaling onder 1° wordt het woord "kredietinstelling" telkens vervangen door het woord "instelling";

 7. de bepaling onder 2° wordt vervangen als volgt: Structuur van de aangesloten instelling: de maatschappelijke benaming, de juridische vorm en de maatschappelijke zetel van de in België door het depositogarantiestelsel bedoelde instellingen naar Belgisch of buitenlands recht. Indien de instelling gedekte deposito's aanhoudt in een bijkantoor gevestigd in een andere Lidstaat, wordt aangegeven hoe dit wordt gemarkeerd;

 8. in de bepaling onder 6° worden de woorden "verzekerde tegoeden" vervangen door de woorden "gedekte deposito's";

 9. in de bepaling onder 7° wordt het woord "tegoeden" vervangen door het woord "deposito's";

 10. de bepaling onder 8° wordt vervangen als volgt: "8° uitgesloten deposito's: de uitsluitingscriteria voor de deposito's uit artikel 10 van het koninklijk besluit van 16 maart 2009. Deze dienen gegroepeerd te worden per uitsluitingscriteria zoals vermeld in desbetreffend koninklijk besluit;";

 11. de bepaling onder 9° wordt vervangen als volgt:

  "9° onbeschikbare geblokkeerde deposito's: de beschrijving van de door de instelling gebruikte codes ter identificatie van de geblokkeerde deposito's. Deze gegevens worden per categorie gegroepeerd volgens de oorsprong van de blokkering, namelijk: :

  1) wettelijk;

  2) conventioneel;

  3) gerechtelijk.";

 12. de bepaling 9° /1 wordt ingevoegd, luidende:

  "9° /1 onbeschikbare deposito's die meer informatie behoeven: de beschrijving van de door de instelling gebruikte codes ter identificatie van de deposito's waarvoor een bijkomende informatiebehoefte bestaat. Deze gegevens zijn gegroepeerd volgens de volgende niet op limitatieve wijze opgesomde categorieën:

  - derdenrekening;

  - vruchtgebruik en blote eigendom;

  - vereniging van mede-eigenaars;

  - maatschap;

  - feitelijke verenigingen;

  - trust of soortgelijke figuren;

  - andere onverdeeldheden.".

  Art. 5. In artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 13. het tweede lid wordt vervangen als volgt:

  "De stresstest bestaat minimaal uit een test van de elektronische bestanden uit afdeling 2.";

 14. paragraaf 1 wordt aangevuld met twee leden, luidende:

  "Op initiatief van het Garantiefonds kan de test op de elektronische bestanden bij alle instellingen of bepaalde instellingen met volgende testen worden aangevuld:

  - een test van de procedurehandleiding uit afdeling 3;

  - een uitgebreide test uit afdeling 4.

  Het Garantiefonds communiceert aan de betrokken instelling(en) bij aanvang van de stresstest welke testen uit vorig lid zullen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT