Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2011 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke sstoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen en van het ministerieel besluit van 20 november 2012 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur, de 10 janvier 2023

Artikel 1. In artikel 5 van het ministerieel besluit van 24 mei 2011 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, worden de woorden "met zetel te 1000 Brussel, Clovislaan 15" vervangen door de woorden "met zetel te 2600 Berchem, Roderveldlaan 2".

Art. 2. In artikel 4 van het ministerieel besluit van 20 november 2012 betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur worden de woorden "met zetel te 1000 Brussel, Clovislaan 15" vervangen door de woorden "met zetel te 2600 Berchem, Roderveldlaan 2".

Art. 3. Artikel 1 van dit besluit is enkel van toepassing op de bepalingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen.

Art. 4. Artikel 2 van dit besluit is enkel van toepassing op de bepalingen met betrekking tot het vervoer van vervoerbare drukapparatuur per spoor van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur.

Handtekening

Brussel, 10 januari 2023.

G. GILKINET

Aanhef

De Minister van Mobiliteit,

Gelet op het Reglement betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID), opgenomen als Aanhangsel C van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) gesloten te Vilnius op 3 juni 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT