Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 mei 2020 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten, de 20 janvier 2023

Artikel 1. Artikel 18, eerste lid, van het ministerieel besluit van 7 mei 2020 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de medische microbiologie, alsmede van stagemeesters en stagediensten, wordt aangevuld met de woorden: " en na het behalen van een titel van niveau 2 zoals bedoeld in het voormelde besluit van 25 november 1991. ".

Art. 2. In hetzelfde besluit worden de artikelen 18/1 en 18/2 ingevoegd, luidende:

"Art. 18/1. In afwijking van de artikelen 4, eerste lid, 2°, tot en met 7 van dit besluit, kan eveneens als arts-specialist in de medische microbiologie worden erkend iedere arts zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, 1°, van dit besluit die voor de inwerkingtreding van dit besluit beschikt over een bijzondere beroepstitel van niveau 2 zoals bedoeld in het voormelde besluit van 25 november 1991, mits het cumulatief voorleggen van volgende overtuigingsstukken:

  1. een bewijs van een gevolgde klinische vorming gewijd aan de medische microbiologie, gericht op het verwerven van de eindcompetenties opgesomd in bijlage van dit besluit, van minimum één voltijds jaar na het behalen van de titel van niveau 2 en voorafgaand aan 1 augustus 2021;

  2. een bewijs van de reeds behaalde eindcompetenties opgesomd in bijlage van dit besluit.

Indien nog niet alle eindcompetenties opgesomd in bijlage van dit besluit behaald zijn, kan de bevoegde erkenningscommissie, een compenserend stageplan voorstellen dat leidt tot het behalen van de titel " arts-specialist in de medische microbiologie ".

Art. 18/2. De erkenning bedoeld in de artikelen 18 en 18/1 dient uiterlijk op 1 september 2023 te worden aangevraagd bij de voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT