Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 januari 2020 tot uitvoering van diverse bepalingen van afdeling IV van titel VII, hoofdstuk II van het energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen, de 14 novembre 2022

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 31 januari 2020 tot uitvoering van diverse bepalingen van afdeling IV van titel VII, hoofdstuk II van het energiebesluit van 19 november 2010 betreffende de toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen, wordt vervangen door wat volgt:

"De werkzaamheden die in aanmerking komen voor de steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen zijn deze die op het moment van de aanvraag van de noodkooplening:

  1. in aanmerking komen voor een tegemoetkoming, vermeld in Boek 5, Deel 5, Titel 3, hoofdstuk 1 van het besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021 of de premies, vermeld in artikel 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010;

  2. in aanmerking komen voor een verbouwlening, overeenkomstig artikel 7.9.2/0/7 en 7.9.2/0/8 van het Energiebesluit van 19 november 2010;

  3. tot doel hebben om de noodkoopwoning te laten beantwoorden aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, vastgesteld met toepassing van artikel 3.1 van de Vlaamse Codex Wonen van 2021. Hierbij wordt het technisch handboek Woningkwaltiteitsbewaking als leidraad gehanteerd.".

Art. 2. Dit ministerieel besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Brussel, 14 november 2022.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme

Z. DEMIR

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel 7.9.1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT