Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten, de 18 août 2022

Artikel 1. Het huidige besluit heeft als doel de Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van de beroepskwalificaties, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013, om te zetten.

Art. 2. In artikel 11 van het ministerieel besluit van 23 april 2014 tot vaststelling van de algemene criteria voor de erkenning van arts-specialisten, stagemeesters en stagediensten worden volgende wijzigingen aangebracht:

 1. Paragraaf 1 wordt vervangen als volgt:

  "De kandidaat-specialist voor alle titels van niveau 3 kan zijn stage geheel of gedeeltelijk verrichten in een andere lidstaat van de Europese Unie, in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte die geen lid is van de Europese Unie, of in een Staat waarmee de Europese Unie en haar lidstaten een associatieovereenkomst afgesloten hebben die in werking is getreden en die bepaalt dat, in het kader van de toegang tot en de uitoefening van een beroepsactiviteit, hun onderdanen niet gediscrimineerd mogen worden op grond van hun nationaliteit.";

 2. In paragraaf 2 worden de woorden "voor alle titels van niveau 2" ingevoegd tussen de woorden "De kandidaat-specialist" en de woorden "kan maximum";

 3. een nieuwe paragraaf 5 wordt toegevoegd, luidende: "Bij afwezigheid van specifieke wetgeving met betrekking tot de erkenning voor het superviseren van opleidingen in het gastland, kan worden afgeweken van paragraaf 3, 1°, mits:

  - een bevestiging van afwezigheid van de specifieke wetgeving voor de betrokken medische discipline door de bevoegde autoriteiten van het gastland wordt voorgelegd aan de bevoegde Belgische autoriteiten,

  - voorafgaand advies van de Hoge Raad van artsen-specialisten en van huisartsen .".

  Handtekening

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT