Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 september 2005 tot oprichting van het Agentschap voor Buitenlandse Handel, de 29 août 2022

Artikel 1. Enig artikel - artikel 3 van het ministerieel besluit van 15 september 2005 tot aanwijzing van de leden van de overheid en hun plaatsvervangers in het Basisoverlegcomité wordt opgeheven.

Handtekening

Brussel, 7 februari 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

S. WILMES

Aanhef

De Minister bevoegd voor de Buitenlandse Handel,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoeringen van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, inzonderheid bijlage I, vervangen bij koninklijk besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT