Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 mei 2022 tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikels 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het ministerieel besluit van 23 mei 2022 tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten en de hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve renovatieprojecten, vermeld in artikels 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1 en 12.3.29 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot inwerkingtreding van diverse bepalingen aangaande de premie voor hybride warmtepompen, de 29 juin 2022

Artikel 1. De artikelen 11 en 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, treden in werking.

Art. 2. Artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 mei 2022 tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, wat betreft flexibiliteit en renovatie- en energiepremies, treedt in werking.

Art. 3. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 20 mei 2022 tot vaststelling van de nadere regels en technische vereisten, vermeld in artikels 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/5 en 6.4.1/5/1 van het Energiebesluit van 19 november 2010, wordt punt 2° vervangen door wat volgt:

"2° wat betreft de warmtepompen, vermeld in artikel 6.4.1/1/1, eerste lid, 2° tot en met 4° en in artikel 6.4.1/5/1, eerste lid, 2° van het Energiebesluit van 19 november 2010:

  1. de lucht-waterwarmtepomp inclusief eventuele geïntegreerde weerstandsverwarming voor legionellabescherming is de enige centrale verwarming voor de premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw of een ander gebouw;

  2. de hybride lucht-waterwarmtepomp is de combinatie van een nieuwe elektrische lucht-waterwarmtepomp die minstens gebruikt wordt voor ruimteverwarming, met een nieuwe of bestaande gascondensatieketel, aangesloten op hetzelfde afgiftesysteem, die beiden worden aangestuurd met een gemeenschappelijke regeling die de opwekker of opwekkers met het beste rendement selecteert;

  3. de warmtepomp kan niet worden gebruikt voor actieve koeling. Als de warmtepomp over een actieve koelfunctie beschikt, moet de actieve koelfunctie onomkeerbaar uitgeschakeld zijn. Dit kan enkel aangetoond worden doordat 'reversibel' een productoptie is die niet voorzien werd in de warmtepomp of de warmtepomp standaard niet reversibel is;

  4. in afwijking van 2°, c) en voor investeringen met eindfactuur vanaf 1 juli 2022, mag de warmtepomp gebruikt worden voor actieve koeling als voor het gebouw waar de warmtepomp wordt geplaatst op de datum van de premieaanvraag een fotovoltaïsche installatie is aangemeld bij Fluvius en de nieuw geplaatste warmtepomp inclusief eventuele geïntegreerde weerstandsverwarming voor legionellabescherming de enige centrale verwarming is voor de premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw of een ander gebouw;

  5. als de warmtepomp wordt geplaatst in een premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw moet de warmtepomp voldoen aan de minimale energie-efficiëntie eisen, zoals bepaald in bijlage 1 bij dit besluit;

  6. als de warmtepomp wordt geplaatst in een ander gebouw dan een premiewoning, woongebouw, collectief woongebouw of nieuwe premiewoning, nieuw woongebouw of nieuw collectief woongebouw moet de warmtepomp voldoen aan de minimale energie-efficiëntie eisen, zoals bepaald in bijlage 2 bij dit besluit;

  7. de warmteafgifte moet gebeuren via een systeem met een maximale afgiftetemperatuur van 55° C;

  8. de persoon die de kwaliteitsvolle uitvoering van de installatie valideert moet beschikken over een certificaat van bekwaamheid, vermeld in artikel 8.5.1, § 1, 6° of 7° van het Energiebesluit van 19 november 2010;

  9. het aanvraagformulier, het door de aannemer ingevulde en ondertekende attest, de facturen en andere bewijsstukken, vermeld in artikel 3, tweede lid, 7° van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, bevatten samen minstens:

1) de datum waarop de warmtepomp werd geplaatst;

2) kostprijs van het materiaal en de plaatsing van de warmtepomp;

3) de soort, het merk en het type van de geplaatste warmtepomp;

4) het thermisch vermogen van de geplaatste warmtepomp;

5) in geval van elektrische warmtepompen: het elektrisch compressorvermogen;

6) in geval van gaswarmtepompen: het geïnstalleerd gasvermogen;

7) voor lucht-waterwarmtepompen: een verklaring dat de warmtepomp de enige centrale verwarming is voor het gebouw;

8) voor warmtepompen geplaatst in een bestaande premiewoning of nieuwe premiewoning: het Europees productlabel of het Europees pakketlabel met de minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie, zoals vermeld in bijlage 1 bij dit besluit;

9) voor warmtepompen geplaatst in andere gebouwen dan premiewoningen, woongebouwen, collectieve woongebouwen, nieuwe premiewoningen, nieuwe woongebouwen of nieuwe collectieve woongebouwen: een bewijs van de minimale energie-efficiëntie, vermeld in bijlage 2 bij dit besluit;

10) het certificeringsnummer van de persoon die de kwaliteitsvolle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT