Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 78 tot 82 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van een vereenvoudiging van de procedure van overgang van uitbetalingsinstelling, de 5 avril 2022

Artikel 1. Artikel 78 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, wordt vervangen als volgt :

"Art. 78. De werkloze vraagt zijn overgang aan bij de opnemende uitbetalingsinstelling."

Art. 2. Artikel 79 van hetzelfde ministerieel besluit, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 27 mei 1993 en 30 november 1995, wordt vervangen als volgt:

"Art. 79. § 1. Binnen een termijn van zeven dagen ingaande de dag volgend op deze waarop de overgangsaanvraag van de werkloze werd ontvangen, gaat de opnemende uitbetalingsinstelling bij de afgevende uitbetalingsinstelling na of er schulden zijn ten aanzien van die uitbetalingsinstelling, zoals bedoeld in artikel 77.

Binnen een termijn van negen dagen ingaande de dag volgend op deze waarop het verzoek van de opnemende uitbetalingsinstelling werd ontvangen, laat de afgevende uitbetalingsinstelling aan de opnemende uitbetalingsinstelling weten of er schulden bestaan in de zin van artikel 77. Indien zij aan deze verplichting niet voldoet, wordt de overgang door de afgevende uitbetalingsinstelling geacht te zijn toegestaan.

Indien de overgang door de afgevende uitbetalingsinstelling wordt geweigerd, deelt de opnemende uitbetalingsinstelling de reden van de weigering schriftelijk mee aan de werkloze.

§ 2. De werkloze die de weigering van de afgevende uitbetalingsinstelling betwist, kan binnen een termijn van een maand vanaf het tijdstip waarop hij kennis heeft genomen van de reden van de weigering, de betwisting aan de directeur voorleggen door indiening van een formulier C8-Betwisting, waarvan de RVA het model vaststelt en dat als bijlage de toelichting van de redenen van de weigering bevat, zoals bedoeld in de vorige paragraaf, derde lid.

De directeur kan binnen de vijf dagen volgend op de dag van ontvangst van het formulier C8-Betwisting de afgevende uitbetalingsinstelling vragen naar de redenen van haar weigering door haar het formulier C8-Betwisting toe te sturen.

In het geval bedoeld in het vorige lid beschikt de uitbetalingsinstelling over een termijn van negen dagen volgend op de dag van ontvangst van het formulier C8-Betwisting om het volledig ingevulde formulier aan het werkloosheidsbureau terug te sturen. Voldoet zij niet aan die verplichting, dan neemt de directeur overeenkomstig de volgende leden een beslissing op basis van de informatie waarover hij beschikt.

De directeur neemt een beslissing binnen een termijn van dertig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT