Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in zee, de 19 novembre 2021

Artikel 1. In artikel 20, paragraaf 3, van het ministerieel besluit van 24 december 2020 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2021 tot het behoud van de visbestanden in de zee, vervangen bij het ministerieel besluit van 29 maart 2021 en gewijzigd bij ministeriële besluiten van 24 juni 2021 en 22 oktober 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het derde lid wordt de zinsnede "1600 kg" vervangen door de zinsnede "1750kg";

 2. in het vijfde lid wordt de zinsnede "3200kg" vervangen door de zinsnede "3500kg".

  Art. 2. In artikel 24, paragraaf 1, van hetzelfde besluit, vervangen bij het ministerieel besluit van 29 maart 2021 en gewijzigd bij ministeriële besluiten van 24 juni 2021, 17 september 2021 en 22 oktober 2021, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. het vierde lid wordt vervangen door wat volgt:

  "In de periode van 1 november 2021 tot en met 25 november 2021 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 200 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

  In de periode van 26 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig van het KVS verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 250 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.";

 4. het bestaande achtste lid wordt vervangen door wat volgt:

  "In de periode van 1 november 2021 tot en met 25 november 2021 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 400 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.

  In de periode van 26 november 2021 tot en met 31 december 2021 is het in de ICES-gebieden II, IV, zijnde Noordzee en Schelde-estuarium, voor een vissersvaartuig van het GVS verboden bij de rogvangst een hoeveelheid te overschrijden die gelijk is aan 500 kg, vermenigvuldigd met het aantal vaartdagen, gerealiseerd tijdens die zeereis in die ICES-gebieden.";

 5. in het bestaande negende lid, dat het elfde lid wordt, wordt het woord "vierde" vervangen door het woord "vijfde" en wordt het woord "achtste"...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT