Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft, de 21 octobre 2021

Artikel 1. In artikel 2, § 2, van het ministerieel besluit van 1 juli 2017 ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. de woorden "www.verkeersboetes.be" worden vervangen door de woorden "justonweb.be/fines";

  2. de woorden "www.amendesroutieres.be" worden vervangen door de woorden "justonweb.be/fines";

  3. de woorden "www.verkehrsstrafen.be" worden vervangen door de woorden "justonweb.be/fines";

  4. de woorden "www.trafficfines.be" worden vervangen door de woorden "justonweb.be/fines".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 26 oktober 2021.

Handtekening

Brussel, 21 oktober 2021.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/11/11 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan bpost en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen, gewijzigd bij het koninklijk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT