Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen recht hebben, de 23 septembre 2021

Artikel 1. In artikel 1, 2° van het ministerieel besluit van 12 maart 2001 tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld waarop de leden en deskundigen van het Wetenschappelijk Comité en de deskundigen van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen recht hebben, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 september 2011 en 2 december 2020, wordt het woord "138" vervangen door het woord "160".

Art. 2. In artikel 1, 3°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 september 2011 en 2 december 2020, wordt het woord "110" vervangen door het woord "128".

Art. 3. In artikel 1, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 september 2011 en 2 december 2020, wordt het woord "65" vervangen door het woord "75".

Art. 4. In artikel 1, 4°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 september 2011 en 2 december 2020, wordt het 3de lid vervangen door een lid luidende: "Aan de verslaggever, aangesteld door het Wetenschappelijk Comité, die zorgt voor de vooruitgang van de werkzaamheden van de werkgroep, wordt forfaitair een éénmalige vergoeding toegekend à rato van 195 EUR bij afsluiting van het dossier door één of meerdere adviezen of door een andere vorm van rapportering goedgekeurd door de directeur van de stafdirectie voor risicobeoordeling. Deze beide vergoedingen zijn niet cumuleerbaar."

Art. 5. In artikel 1, 5°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 september 2011 en 2 december 2020, wordt het woord "100" vervangen door het woord "116".

Art. 6. In hetzelfde besluit wordt een artikel 1/1 ingevoegd, luidende : "Art. 1/1. De mobiliteitsregeling die geldt voor de wedden van het personeel van de federale overheidsdiensten is van toepassing op alle vermelde vergoedingen en presentiegelden. Zij wordt gekoppeld aan het spilindexcijfer 109,34."

Art...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT