Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten en tot wijziging van artikel 30 van het ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de verhoging van de intensiteit van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten die gericht zijn op cybersecurity, de 7 septembre 2021

Artikel 1. Aan artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten worden een tweede en een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:

"Voor ondernemerschapsbevorderende diensten die gericht zijn op cybersecurity, bedraagt de subsidie 35% van de in aanmerking komende kosten voor een middelgrote onderneming en 45% van de in aanmerking komende kosten voor een kleine onderneming.

In het tweede lid wordt verstaan onder cybersecurity: het beschermen van computers, mobiele apparaten, servers, software, netwerken, elektronische systemen en gegevens tegen schadelijke aanvallen.".

Art. 2. In artikel 30 van het ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten, wat betreft de steun voor ondernemerschapsbevorderende diensten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. tussen de zinsnede "artikel 18" en het woord "van" wordt de zinsnede ", eerste lid," ingevoegd;

  2. er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

"Het subsidiepercentage, vermeld in artikel 18, tweede lid, van het voormelde besluit, wordt toegepast als de kleine of middelgrote onderneming in de subsidieaanvraag aangeeft dat de ondernemerschapsbevorderende dienst betrekking heeft op cybersecurity.".

Art. 3. Op de subsidieaanvragen die zijn ingediend vóór 13 september 2021 blijven het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten en het ministerieel besluit van 30 maart 2016 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT