Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, de 5 août 2021

Artikel 1. Artikel 29 van het ministerieel besluit van 23 april 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem van de rechtstreekse betalingen ten gunste van de landbouwers, wordt aangevuld met twee leden, luidend als volgt:

De resultaten van de followup-controles, als bedoeld in artikel 40bis van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014, worden tijdig en uiterlijk op 15 september van elk jaar aan de begunstigden meegedeeld.

Wanneer de in het eerste lid bedoelde resultaten hem worden meegedeeld, kan de begunstigde zijn oppervlakteaangifte wijzigen, zoals bepaald in artikel 15, § 1ter, van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014, tot uiterlijk 30 september van elk jaar. "

Art. 2. Dit besluit is van toepassing op steunaanvragen, bijstandsaanvragen en betalingsaanvragen ingediend voor aanvraagjaren of premieperioden vanaf 1 januari 2021.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Handtekening

Namen, 5 augustus 2021.

W. BORSUS

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad;

Gelet op Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 639/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die Verordening;

Gelet op Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden, laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/540 van de Commissie van 26 maart 2021;

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, de artikelen D.4, D.241 tot D.2143 en D.251;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 12 februari 2015 tot uitvoering van het systeem...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT