Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, van February 26, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In hoofdstuk IV van de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de farmaceutische specialiteiten AVASTIN 25mg/ml 1 injectieflacon 4 ml en AVASTIN 25mg/ml 1 injectieflacon 16 ml uit de paragrafen 6830100, 6830200 en 9140000 geschrapt en wordt de paragraaf 6830300 (AVASTIN 25mg/ml 1 injectieflacon 4 ml en AVASTIN 25mg/ml 1 injectieflacon 16 ml) geschrapt.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2021.

Handtekening

Brussel, 15 februari 2021.

Fr. VANDENBROUCKE

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd;

Gelet op de wetten op de Raad...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT