Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector, van February 18, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In artikel 13 van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector, wordt het tweede lid aangevuld met de woorden "en in bijlage 3/1 voor aanvragen die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend".

Art. 2. Artikel 26 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 2 februari 2017 en 19 juli 2018, wordt aangevuld met een paragraaf 3, luidend als volgt:

"In de zin van de artikelen 51 en 52 van het besluit van de Waalse regering van 10 september 2015 voegen de betrokken ondernemingen bij hun steunaanvraag ten minste twee kostenramingen van leveranciers. Als het bedrijf de duurste leverancier kiest, rechtvaardigt zij deze keuze in haar aanvraag. Bij gebrek aan een geldige rechtvaardiging zal de steun worden berekend op basis van de goedkoopste kostenraming.".

Art. 3. In artikel 30, eerste lid, van hetzelfde besluit wordt de tabel vervangen als volgt :

"

Kredietkwaliteit Jaarlijkse safe harbour-premie
Hoogste kwaliteit 0.4%
Zeer sterke betalingscapaciteit 0.4%
Sterke betalingscapaciteit 0.55%
Toereikende betalingscapaciteit 0.8 %
Betalingscapaciteit gevoelig voor ongunstige omstandigheden 2.0 %
Betalingscapaciteit dreigt in het gedrang te komen door ongunstige omstandigheden 6.3 %

".

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3/1 ingevoegd, dat als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Art. 5. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de maand volgend op het verstrijken van een termijn van tien dagen die begint te lopen op de dag volgend op zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

In afwijking van het eerste lid, hebben de artikelen 1 en 4 uitwerking op 1 januari 2021.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 18-02-2021, p. 15859 )

Handtekening

Namen, 11 februari 2021.

W. BORSUS

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT