Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, de 29 janvier 2021

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken, wordt bijlage I vervangen door de bijlage I toegevoegd bij dit besluit.

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage II vervangen door de bijlage II gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Art. 4. De Voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGEN.

Bijlage I bij het ministerieel besluit van 29 januari 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

Bijlage I. - Bevoegdheden overgedragen aan de Voorzitter van de federale overheidsdienst Justitie

 1. de toekenning van een opdracht aan een magistraat van een parket-generaal bij het Hof van beroep of van een auditoraat-generaal, van een parket van de procureur des Konings of van een arbeidsauditoraat om het ambt van openbaar ministerie tijdelijk waar te nemen bij een parket van een ander rechtsgebied, op gelijkluidend advies van de bevoegde procureur-generaal en wanneer de noodwendigheden van de dienst het rechtvaardigen;

 2. het afsluiten, wijzigen en de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten voor de personeelsleden van het niveau A;

 3. de toekenning van burgerlijke eretekens;

  Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 29 januari 2021.

  tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

  De Minister van Justitie,

  V. VAN QUICKENBORNE

  Bijlage II bij het ministerieel besluit van 29 januari 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 maart 2012 houdende overdracht van bepaalde bevoegdheden voorzien in het Gerechtelijk Wetboek en inzake de magistratuur en personeel in hoven en rechtbanken.

  Bijlage II. - Bevoegdheden overgedragen aan de Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie

 4. het voorstellen van magistraten in commissies en comités, in uitvoering van artikel 294 en 295 van het gerechtelijk wetboek;

 5. de aanvraag van bevorderings-en wervingsselecties bij Selor en de verlenging van de geldigheidsduur van de reserves;

 6. de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT