Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, de 29 septembre 2020

Artikel 1. Artikel 1bis van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 7 juli 1978, wordt opgeheven.

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 1 februari 1980, 4 juni 2008 en 14 juni 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in paragraaf 1, worden de woorden "op basis van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies." vervangen door de woorden "op basis van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies.";

  2. paragraaf 3, hersteld bij het ministerieel besluit van 14 juni 2018, wordt vervangen als volgt:

" § 3. Het basisbedrag voor de militair die met vaste dienst is zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, 7°, van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van officier, en die in tijdelijke opdracht is, is gelijk aan de dagelijks forfaitaire vergoeding voor categorie 2 van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht naar het buitenland begeven of zetelen in internationale commissies.

Het basisbedrag voor de militair die niet met vaste dienst is en die in tijdelijke opdracht is, is gelijk aan de dagelijks forfaitaire vergoeding voor categorie 1 van het geldende ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan personeelsleden en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT